Speciální a běžné stavební činnosti

Provádíme speciální i běžné stavební činnosti v těchto oblastech:

Pozemní a podpovrchové stavby– drobné stavby. rekonstrukce a opravy
– opěrné zdi tížné i kotvené, založené na mikropilotách
– gabionové zdi
– utěsňující injektáže proti voděStavby na pozemních komunikacích– stavby a opravy mostků
– stavby a opravy propustů
– stavby a opravy opěrných zdí mezi komunikací a vodotečí
– provádění svodidel a zábradelních svodidel

Stavby na vodních tocích a v lesích

– stavby a opravy jezů a přehrázek
– opevnění břehů a dna vodotečí
– stavby lesních cest a propustů

Opatření proti sesuvům na svazích a na komunikacích

– stavby tížných opěrnývh zdí, lehkých kotvených zdí a gabionových opěr
– opatření proti sesuvům na komunikacích

Zpevňování základů a podzákladí staveb – injektáže

– injektáže pro zpevnění základů i podloží staveb
– provádění pilot, mikropilot a ocelových kotev
– utěsňující injektáže proti průsakům vody a zemní vlhkosti