Speciální a běžné stavební činnosti

Provádíme speciální i běžné stavební činnosti v těchto oblastech:
Pozemní a podpovrchové stavby- drobné stavby. rekonstrukce a opravy - opěrné zdi tížné i kotvené, založené na mikropilotách - gabionové zdi - utěsňující injektáže proti voděStavby na pozemních komunikacích- stavby a opravy mostků - stavby a opravy propustů - stavby a opravy opěrných zdí mezi komunikací a vodotečí - provádění svodidel a zábradelních svodidel Stavby na vodních tocích a v lesích - stavby a opravy jezů a přehrázek - opevnění břehů a dna vodotečí - stavby lesních cest a propustů Opatření proti sesuvům na svazích a na komunikacích - stavby tížných opěrnývh zdí, lehkých kotvených zdí a gabionových opěr - opatření proti sesuvům na komunikacích Zpevňování základů a podzákladí staveb - injektáže - injektáže pro zpevnění základů i podloží staveb - provádění pilot, mikropilot a ocelových kotev - utěsňující injektáže proti průsakům vody a zemní vlhkosti