Společnost DRILLING TRADE, s.r.o. vlastní oprávnění OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 10.8.2012 k provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dle zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Realizujeme průzkumné vrty v zásypech stávajících starých důlních děl, které mají za cíl ověřit homogenitu zásypu a zaplnit případné volné prostory v jámě. V posledních letech byly tímto způsobem zajištěny následující stará důlní díla: Likvidace jámy Jindřich v Ostravě:  
 1. Zhotovení dvou dlouhých šikmých vrtů vedených z povrchu pod úroveň samovolné zátky v jámě Jindřich těžní s celkovou hloubkou 545m. Vrt V1E navrtal jámu v hloubce 173m a sloužil pro monitorování důlního ovzduší. Vrt V1G navrtal jámu v hloubce 205m a sloužil jako těžní vrt pro dopravu výpěrků do jámy.
 2. Provedení zásypu nezaloženého úseku v těžní jámě pomocí nezpevněného zásypového materiálu - výpěrků frakce 0-20mm. Celkem bylo do jámy dopraveno 4 521 tun výpěrků.
 3. Monitorování koncentrace metanu v těžní jámě v průběhu zásypových prací s optickou a akustickou signalizací překročení 1% CH4.
 4. Provedení průzkumného vrtu vedeného v zásypu větrní jámy Jindřich do hloubky 300m pod úroveň terénu. Likvidace vrtu spojená s vyplněním volných prostor v zásypu jámy cementovou suspensí se spotřebou 160m3 směsi.
 5. Provedení průzkumného vrtu vedeného v původním zásypu těžní jámy do hloubky 211m.
 6. Injektáž původního zásypu těžní jámy cementovou suspensí od hloubky 150m po ohlubeň se spotřebou 225m3 směsi.
 7. Provedení 18-ti kamerových průzkumů vrtů a jámy společností OKD, HBZS a.s.
 8. Propojení vrtů V1G a V1E ocelovým potrubím do stávajícího odvětrávacího komínku.

Datum provádění prací:                                  11/2008 – 03/2011
              Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria:
 1. Vrtání centrálního vrtu pomocí pásové soupravy HVS 6187 vedeného z ohlubňového povalu po úroveň bývalého 5.patra. Vrt dosáhl hloubky 182,5m. Vrt byl do hloubky 61,8m zapažen pažnicemi ø219mm a do hloubky 180m pažnicemi ø140mm.
 2. Zjištění volných prostor v jámě
 3. Monitoring koncentrace metanu v jámě, v hloubce 99m naměřena koncentrace metanu ve výši 36%.
 4. Vzhledem k dlouhodobému výstupu metanu hlavně z úrovně 2.patra a nižších částí jámy bylo rozhodnuto, že tímto vrtem nebudou sanovány volné prostory v jámě a vrt bude sloužit jako odplyňovací. Proto byl vrt do hloubky 182,5m vystrojen těžební kolonou ø108mm.Úsek těžební kolony v intervalu 92,5m – 182,m tvoří perforované ocelové pažnice, které umožňují prostup metanu do pažnic a vrtem do odfukového komínku.
Datum provádění prací:                                  8.11.2011 – 10.1.2012 Relikvidace starého důlního díla Michálkovická jáma:  
 1. Provedení průzkumného vrtu do zásypu Michálkovické jámy do konečné hloubky 442m.
 2. Ověření homogenity zásypu tímto vrtem, zjištěny volné prostory v jámě o celkovém objemu 360m3.
 3. Zaplnění volných prostor v jámě nezpevněným zásypovým materiálem – výpěrky o zrnitosti 0 – 20mm při postupném odtěžování ocelových pažnic ø140mm. Celkem bylo dopraveno do jámy 464,5 tun výpěrků.
 4. Monitoring koncentrace metanu v jámě po dobu vrtných a zásypových prací
Datum provádění vrtných prací:                                            15.5. – 16.6.2014

Datum provádění zásypových prací:                                     18.6. – 14.7.2014