Řešení krajně naléhavého stavu ve společnosti KOMAS, spol. s r.o. směřující k eliminaci ekologické havárie Elementární hydraulická ochrana, doplňkový průzkum a projekční přípravy, remediační a stavebně sanační práce, hydraulická sanace a dekontaminace vod, intenzifikační postupy "in situ" sanace a postsanační monitoring - 3 roky Realizace opatření k nápravě starých ekologických zátěží v Teva Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov,  – stavební práce výkopů a jímek Cílem prací je odstranění přístupných partií masivně kontaminovaných zemin pomocí výkopů včetně jejich rekultivace, vytvoření přístupových prostor k realizaci doprůzkumných prací do znečištěného podloží okolních objektů a instalace sanačních objektů ve výkopech k odstranění zbytkového nadlimitního znečištění v okolním prostředí