Likvidace jámy Jindřich v Ostravě, 11/2008 – 03/2011
 • Zhotovení dvou dlouhých šikmých vrtů vedených z povrchu pod úroveň samovolné zátky v jámě Jindřich těžní s celkovou hloubkou 545m. Vrt V1E navrtal jámu v hloubce 173m a sloužil pro monitorování důlního ovzduší. Vrt V1G navrtal jámu v hloubce 205m a sloužil jako těžní vrt pro dopravu výpěrků do jámy.
 • Provedení zásypu nezaloženého úseku v těžní jámě pomocí nezpevněného zásypového materiálu - výpěrků frakce 0-20mm. Celkem bylo do jámy dopraveno 4 521 tun výpěrků.
 • Monitorování koncentrace metanu v těžní jámě v průběhu zásypových prací s optickou a akustickou signalizací překročení 1% CH4.
 • Provedení průzkumného vrtu vedeného v zásypu větrní jámy Jindřich do hloubky 300m pod úroveň terénu. Likvidace vrtu spojená s vyplněním volných prostor v zásypu jámy cementovou suspensí se spotřebou 160m3 směsi.
 • Provedení průzkumného vrtu vedeného v původním zásypu těžní jámy do hloubky 211m.
 • Injektáž původního zásypu těžní jámy cementovou suspensí od hloubky 150m po ohlubeň se spotřebou 225m3 směsi.
 • Provedení 18-ti kamerových průzkumů vrtů a jámy společností OKD, HBZS a.s.
 • Propojení vrtů V1G a V1E ocelovým potrubím do stávajícího odvětrávacího komínku.
Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria, 11/2011 – 10/2012
 • Vrtání centrálního vrtu pomocí pásové soupravy HVS 6187 vedeného z ohlubňového povalu po úroveň bývalého 5.patra. Vrt dosáhl hloubky 182,5m. Vrt byl do hloubky 61,8m zapažen pažnicemi ø219mm a do hloubky 180m pažnicemi ø140mm.
 • Zjištění volných prostor v jámě
 • Monitoring koncentrace metanu v jámě, v hloubce 99m naměřena koncentrace metanu ve výši 36%.
 • Vzhledem k dlouhodobému výstupu metanu hlavně z úrovně 2.patra a nižších částí jámy bylo rozhodnuto, že tímto vrtem nebudou sanovány volné prostory v jámě a vrt bude sloužit jako odplyňovací. Proto byl vrt do hloubky 182,5m vystrojen těžební kolonou ø108mm.Úsek těžební kolony v intervalu 92,5m – 182,m tvoří perforované ocelové pažnice, které umožňují prostup metanu do pažnic a vrtem do odfukového komínku.
Relikvidace starého důlního díla Michálkovická jáma, 05 - 7/2014
 • Provedení průzkumného vrtu do zásypu Michálkovické jámy do konečné hloubky 442m.
 • Ověření homogenity zásypu tímto vrtem, zjištěny volné prostory v jámě o celkovém objemu 360m3.
 • Zaplnění volných prostor v jámě nezpevněným zásypovým materiálem – výpěrky o zrnitosti 0 – 20mm při postupném odtěžování ocelových pažnic ø140mm. Celkem bylo dopraveno do jámy 464,5 tun výpěrků.
 • Monitoring koncentrace metanu v jámě po dobu vrtných a zásypových prací
 Poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 - na na řešení revitalizace Moravskoslezského Kraje " Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní dílá",  2010 - 2019
 • Realizace 105 ks odplyňovacích vrtů.
 • Měření a monitoring metanu ve stavebních objektech a kanalizačním řádu, včetně následné sanace (ochrana staveb a kanalizace)
Likvidace HDD Nová jáma v lokalitě Zlaté Hory 06-11/2015
 • likvidace jámového stvolu zásypovým materiálem
 • likvidace záhlaví větrného kanálu
 • projektová a ing. činnost, bezpečnostní dohled, oprava stávajícího ohlubňového povalu